Hlavný úmysel MZ

Hlavným úmyslom “Modlitbového zápasu” pre všetky modlitbové skupiny do termínu uskutočnenia referenda, ktoré sa koná v sobotu 7. februára 2015, je :    Úspešné (platné) referendum!

o. Matej

“Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.” /Joel 2, 12-13/

Referendum je úspešné (platné), keď sa ho zúčastní viac ako 50% oprávnených voličov. Na Slovensku to znamená, že sa ho musí zúčastniť viac ako 2,205 mil. obyvateľov.

Pripomeňme si ešte otázky, ktoré budú obsahom tohto referenda :

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

3. “Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“