Čo hovorí Boh o pekle

Existuje peklo?  Na túto otázku odpovieme jasnými slovami Svätého písma – neomylnými Božími slovami. Ľudské slovo je tu k ničomu. Ani najväčší učenec, ani najmúdrejší človek na svete, ani vysoký cirkevný prelát o tom nemôže zdeliť nič určitého.
Boží syn, Ježiš Kristus, nám mohol ako jediný správne objasniť aký osud je prichystaný na onom svete dobrým aj zlým. A skutočne, Kristus zjavuje a hovorí ako Syn večného Otca to, čo videl od večnosti, od počiatku Stvorenia. Pristúpme teda k tomu, čo hovorí o pekle :

Mt 7, 21-23 : Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

Mt 8, 12 : a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13, 41-42 : Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 18, 8 : Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.

Mt 24, 49-51 : a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 25, 41 : Potom povie aj tým, čo budú zľava: “Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Mt 25, 45-46 : Vtedy im on odpovie: “Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.” A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.”

Mk 9, 47-48 : A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Lk 13, 26-27 : Vtedy začnete hovoriť: “Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.” Ale on vám povie: “Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!”

Lk 16, 22-31 : Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: “Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!” No Abrahám povedal: “Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.” Tu povedal: “Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.” Abrahám mu odpovedal: “Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.” Ale on vravel: “Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.” Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.”

Jn 3, 36 : Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

1Kor 6, 9-10 : Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

2Sol 1, 8-9 : aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

2Pt 2, 4-6. 9 : Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;

Zjv 14, 10-11 : aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.

Zjv 20, 14-15 : Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Zjv 21, 8 : Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.”

Aj pred príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ľudia dobre vedeli o pekle. Boh im to zjavil cez prorokov Starého zákona. Predstavme si teda aspoň niekoľko veršov :

Job 10, 21-22 : prv ako pôjdem, skadiaľ sa nik nevracia, kde zem je plná tmy a temravy, kde zem je šerá, čo je nad tmy černejšie, kde zmätok iba a svit je temravou.”

Ž 55, 24 : Ty ich však, Bože, zhodíš do priepasti skazy.

Sir 21, 10-11 : Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdeľ, ich koniec bude ohnivý plameň. Cesta hriešnikov je vydláždená kameňom: no na konci na nich čakajú: podsvetie, tmy a tresty.

Iz 5, 14 : Preto podsvetie roztvorí svoj pažerák, rozškľabí svoje ústa bezodné a zostúpi jeho sláva i jeho zástup i jeho hluční a tí, čo v ňom plesajú.

Iz 33, 14 : Trasú sa hriešnici na Sione, pokrytcov zachvacuje strach: “Kto z nás môže bývať s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže bývať s večným požiarom?

Iz 66, 24 : I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumiera a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo.

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú /Mk 13, 31/.

Odpoveď na úvodnú otázku : „Existuje peklo?“, po prečítaní týchto riadkov Božieho slova, je úplne jasná. Áno, peklo existuje a je niečo nevýslovne strašné a desivé. Je trestom a večným utrpením, nekonečne horším, než aké pozná tento svet. Je to večná duchovná smrť zavrhnutých, spútanie v mieste najhlbšej temnoty k večným plameňom, ktoré pália a napriek tomu nezabíjajú, večne sa obnovujúci pocit najhroznejších bolestí, plač, bedákanie a škrípanie zubami bez najmenšej nádeje – ba s vedomím, že trýzeň nikdy, nikdy neskončí a ani nebude zmiernená, a naviac s poznaním, že sa tomu bolo možné vyhnúť, keby sme počas tohto prchavého času života na zemi slúžili Bohu a vyhýbali sa hriechu.

Kto z nás by sa ešte chcel dobrovoľne dopustiť smrteľného hriechu, alebo by chcel v ňom ďalej žiť??? Spas svoju dušu!!! Prijmi Ježiša Krista, živého Boha, za svojho Pána a Spasiteľa. Konaj pokánie /pozri Zjv 2, 5/, vyznaj všetky svoje hriechy Ježišovi a úprimne ich oľutuj! Pomenuj svoje skutky pravým menom. Pomenuj svoje hriechy hriechmi a nezakrývaj ich nejakou novou modernou frázou. Nedaj sa oklamať! Nedaj sa oklamať týmto svetom, že potrat nie je zabitie, že voľný nemanželský vzťah nie je cudzoložstvo, že úcta k iným božstvám nie je modloslužba, že …    Spas svoju dušu!!!

Mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi /Rim 6,23/.

 

Článok na stiahnutie: Co_hovori_Boh_o_pekle