Buď na strane Víťaza, nie na strane víťaziaceho

Svätý Pavol v liste Efezanom nás oboznamuje o duchovnom boji, ktorý budeme prežívať počas nášho pozemského života: „Nečaká nás zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ /Ef 6, 12/  Na každý zápas sú potrebné dve strany. V tomto prípade sú to sily temného sveta a jeho prívržencov proti silám Božieho Baránka – Ježiša Krista a Jeho prívržencov. Našou výhodou je, že vieme, kto je v tomto zápase Víťaz. Božie slovo totiž hovorí: „Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú šelme. Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo On je Pán pánov a Kráľ kráľov; a tí, čo sú s ním povolaní, vyvolení a verní” /Zjv 17, 13-14/.
Diabol však oklamal svet, pretože je luhár a otec lži /Jn 8, 44/. Svet „naletel“ tomuto luhárovi, ktorý sa tvári ako víťaz. Ale víťazom nie je. Je len momentálne vo svete víťaziaci. Je to geniálny luhár, ktorý získava svojich prívržencov v miliónoch. Je to geniálny luhár, ktorý hovorí jedno a pravdou je presný opak. A svet mu na to „skočil“, ľudia mu uverili.
Diabol hovorí: „Dôležitá je sloboda“. Na mysli má však otroctvo. Otroctvo hriechov – otroctvo sexuálnej nečistoty, otroctvo narkotík a gamblérstva, otroctvo zo zadĺženia jednotlivcov a aj celých národov, otroctvo chamtivosti, otroctvo okultizmu, ….
Diabol hovorí: „Dôležité sú ľudské práva“. Na mysli má však vraždenie miliónov nenarodených detí prostredníctvom propotratových zákonov, vraždenie starých, resp. chorých a nepohodlných ľudí prostredníctvom legalizácie eutanázie, odoberanie detí a ich predaj na „kšeft“, presadzovanie sexuálnych zvráteností, …
Diabol hovorí: „Dôležitá je tolerancia“. Na mysli má však to, aby kresťania uverili, že Ježiš Kristus nie je jediná Cesta k spáse, ale len jedna z mnohých /1Jn 2,22-23/.
Takto by sme mohli vymenúvať množstvo a množstvo ďalších príkladov, kde lož sa prezentuje ako pravda. Ľudia však skrze vlastný hriech, skrze odpad od živého Ježiša Krista stratili duchovný dar rozlišovania: „A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži“/2Sol 2,11/.

Preto pre nás znie otázka : Na ktorej strane tohto zápasu sa nachádzame? Som na strane Víťaza? Som na strane živého Ježiša Krista?
Odpoveď nám znova dáva Božie slovo: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete /Lk 13,3/.
Čiže ak konám zo svojich hriechov úprimné pokánie, som na strane Víťaza. Ježiš ma mení, fyzicky to cítim. Každým nevyznaným hriechom sa naopak stávam prívržencom nepriateľa a som na strane víťaziaceho. Nedovoľujem Ježišovi, aby menil môj život, moju rodinu. Preto: „Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte.“ /Ef 5,10-11/. Nedajte sa teda oklamať tým „luhárom a otcom lži“, že ste svätý, lebo v nedeľu chodíte na svätú omšu. Nedajte sa ním oklamať, že keď ste pokrstený kresťan, tak to stačí a máte to s Bohom „vybavené“. Je dobré že svätíte nedeľu, je dobré, že ste pokrstený, ale to nestačí. Nechajte sa obmyť Baránkovou krvou, vyznajte a úprimne oplakávajte všetky svoje hriechy. Aj tie, o ktorých svet hovorí, že hriechmi nie sú. Dovoľte Ježišovi, aby začal konať vo vašom živote, aby vás mohol postupne očisťovať, uzdravovať, oslobodzovať, aby ste mohli duchovne rásť, aby ste mohli prijímať duchovné dary, aby ste mohli slúžiť Bohu a vašim blížnym. Aby ste priniesli požehnanie aj do svojej rodiny /Sk 16,31/. Nebuďte prekážkou Božej milosti. Božie milosrdenstvo je síce nekonečné, ale aj túto skutočnosť diabol „prekrútil“. Božie milosrdenstvo je nekonečné, ale len ak mu to v konečnom dôsledku dovolíme. Boh nás totiž stvoril na Svoj obraz a dal nám slobodnú vôľu. Mnoho ľudí zažilo Božie milosrdenstvo, zažilo dotyk Boha. Možno chvíľu s ním aj kráčali, ale keď zbadali, čo všetko by museli zmeniť vo svojom živote, tak radšej odpovedali Ježišovi ako ľudia z gadarského mesta, keď ho prosili, aby radšej odišiel z ich kraja /Mt 8, 28-34/.

Buďte teda na strane Víťaza, ktorý nám aj dnes hovorí: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ /Zjv 3, 20/.

Článok na stiahnutie :
Bud_na_strane_vitaza